Subota, 07.07.2018 | 10:07
IZVOR: Kolektiv.me

MILENA PETROVIĆ NJEGOŠ: Vjerna kraljeva saputnica i crnogorska narodna majka

Prva kraljica Crne Gore, a nominalno i njen posljednji vladar, nakon što je kralj Nikola umro 1921. godine u emigraciji, bila je Milena Petrović-Njegoš.

Foto: Wikipedia.org

Buduća crnogorska kraljica Milena Vukotić je rođena na Čevu 22. aprila 1847. godine, kao najstarije dijete vojvode Petra i majke Jelene, rodom od Vojvodića iz Bjelopavlića. Milena je stupila u brak sa knjazom Nikolom 27. oktobra/8. novembra 1860. godine.

Kralj Nikola I i kraljica Milena imali su dvanaestoro djece: tri sina, prestolonasljednika Danila (1871-1939), Mirka (1879-1918) i Petra (1889-1932); i devet kćeri: Ljubicu–Zorku (1864-1890), Milicu (1866-1951), Anastasiju–Stanu (1867-1935), Mariju (1869-1885), Jelenu (1872-1952), Anu (1874-1971), Sofiju (1876), Kseniju (1881-1960) i Vjeru (1887-1927). Marija je umrla u šesnaestoj godini, a Sofija svega dva mjeseca po rođenju. Prvo dijete Milena je rodila sa osamnaest, a posljednje sa četrdeset dvije godine.

O razlozima sklapanja braka između Milene Vukotić i Nikole Petrovića Njegoša, kao i o ličnosti kraljice Milene dr Savo Vukmanović u publikaciji "Nikola I Petrović Njegoš-biografske crte" (Cetinje,1990, str. 32-39) zapisao je, između ostalog, sljedeće:

,,Na četrdeset dana poslije stupanja na prijesto Nikola se razbolio od zapaljenja pluća. Njegov život je „o dlaci visio”, „Siromah otac i sirota majka koje su muke mučili oko njega”. Da bi mu pružili veću njegu, oni su se iz varoši preselili kod njega u „Biljardu” i doveli mu još i vjerenicu Milenu Vukotić. Prema izvještajima koje je tada slao francuski konzul u Skadru, Ekar, ministru spoljnih poslova svoje vlade Tuvnelu, a koje je dobijao od doktora Tedeska sa Cetinja, knjaz je bio teško obolio i „stalno se mogla očekivati katastrofa”. Još mu je javljao: „Ako se ova nesreća dogodi, teško će biti da se spriječi građanski rat” u Crnoj Gori.

Međutim, kroz dva mjeseca, „krajem septembra, (Nikola) je bio već ozdravio i do Petrovdana se bio oporavio, koliko da nije ni bolovao… Uskoro zatim otac je oprezno podsjetio sina na ženidbu, navodeći mu poslovicu: ,.Ko rano ruča i rano se ženi, ne kaje se!”. Na očeve savjete Nikola se prvo nije obazirao, ali ih je ubrzo prihvatio i 27. oktobra 1860. godine vjenčao se sa Milenom. Vjenčanje je izvršeno u Vlaškoj crkvi na Cetinju skromno i „muklo, bez ikakvog veselja”, zbog korote za stricom Danilom. „Iz svake kapetanije pozvati su bili po tri do četiri glavara na svadbu da budu svjedoci ove ženidbe”. Kum je bio vojvoda Petar Vujović sa Ljubotinja.

Foto: RTCG

Rano vjenčanje za Nikolu je bio doživljaj koji mu se duboko urezao u svijest. Sjećajući se ovoga u starosti , on je u svojim memoarima za sebe i svoju mladu zapisao da su "bili jedan čudan par”, a u šaljivoj, nedatiranoj i neobjavljenoj pjesmi „Jubilarna zdravica mojoj djeci”, pjeva:

„Jutro jedno, da, jutro je bilo:

mnogo svjeta bješe se skupilo

oko one crkve nakraj grada,

dok njoj krenu jedna žena mlada.

Minu divna, okićena,

u krug velji od ljudi i žena;

k crkvi ide tiho i dostojno,

slobodnije nego njezin vojno!

– Šeni i ti! — meni šaptijahu.

– Hajde brže! — ljudi mi zborahu.

– Viđi, ona kako lijepo ide!

– Što s’obzireš?! Slapčine se stide!

– Ha, naprijed u crkvu uljezi

da s njom stupiš u bračnoj vezi.

Ja u crkvu i vladika tu je.

-Divna li je — sav hram odjekuje.

-A on, gle ga, kao da zateže, biće dobro, ako ne pobježe...”

Sklapanje braka između Nikole i Milene došlo je iz prijateljskih i političkih razloga. Još „djed knjažev, Stanko Stijepov, i djed knjaginjin, Stevan Perkov, po starom crnogorskom običaju zarekoše se da se sprijatalje, ako se jednom rodi unuk, a drugom unuka”. Ova njihova uzajamna želja nastala je najviše „voljom vladike Rada koji je Stevana Perkova volio i poštovao kao oca, pa je htio da poslije njega Petrovići i Vukotići ostanu u prijateljstvu”. Isto su željeli i roditelji mladenaca, vojvode Mirko i Petar, da se vjenčanjem njihove djece još jače utvrdi prijateljstvo njihovih bratstava i da se održi njihova politička moć i prestiž nad ostalim plemenima. Tako je Milena Vukotić od svoga rođenja 22. aprila 1847. smatrana vjerenicom Nikole Petrovića. Ipak, njihova zvanična vjeridba izvršena je tek 1853. godine.

Foto: Zlatniperun.me

U svoju buduću kuću Milena se uselila prije udaje. Još kada je Nikola 1856. godine otišao u Pariz da se „nauči i spremi za predsjednika Senata”, a eventualno i za nasljednika prijestola, moralo se povesti računa i o obrazovanju njegove vjerenice. Stoga je knjaz Danilo naredio svom bratu Mirku da je uzme s Čeva kod sebe ne Cetinje „da se nekoliko dotjera za položaj koji je očekuje". Tako je Milena došla na Cetinje, gdje se obrazovala i vaspitavala na dvoru. Prvo je pohađala osnovnu školu, a potom su je knjaginja Darinka i Stevan Radonjić učili francuskom jeziku. Jedno vrijeme joj je i Nićifor Dučić predavao srpski jezik. U to doba Milena je bila mlada, "ali je obećavala - kako je knjaz za nju zapisao - sve ono što se docnije pokazalo. Moj otac i majka - kaže on dalje - ljubili su je kao da im je bila rođena kći. Stric ju je pokojni volio i mnogo mazio... Ona je u svakom obziru izvanredno lijepa bila, mila, ljubazna, blaga i pobožna. Sa mnom je u to vrijeme malo govorila i po hadetu ondašnjem skoro je izgledala kao da hoće da me ignorira.”

U prvim godinama braka Nikola nije ispoljavao previše osjećanja prema svojoj supruzi. „Mlada i neiskusna Čevljanka bila je zapostavljena od svoje vrlo obrazovane strine i prethodnice na prijestolu i nije ništa predstavljala u dvoru. Još kako za duže vremena nije imala djece, to je knjaz pomišljao i da je „otpusti i vrati na Čevo”. O ovome je Nikola ozbiljno razmišljao i pokazivao je hladnoću prema Mileni sve do odlaska knjaginje Darinke iz Crne Gore i rođenja prvih kćerki. Od tada knjaz je promijenio ponašanje prema svojoj „knjaginji” i „carici”. Odavao joj je poštovanje, podizao njen autoritet, za vrijeme svog odsustva određivao je za regentkinju, u ratu joj slao izvještaje sa ratišta i smatrao je čuvarem porodične sreće. Osim toga, knjaz će ispjevati niz pjesama u kojima će iznositi njenu „narav svetu” i „sve vrline duše” njene koje su „sjajni ures za carice”. U privatnom životu od milošte ju je zvao Dobra i Miše, a ona njega Niko i Mali.

U suštini, Milena je bila dobra i plemenita žena sa tipičnim karakteristikama izrazite patrijarhalne Crnogorke. U mladosti je bila lijepa, razborita i vodila je računa o moralu. Osrednjeg rasta, pravilnih crta lica, crnih očiju i bujne kose, bila je „jedna između najljepših ženskih” pojava i „mogla je da zauzme mjesto među najotmenijim svjetskim gospođama”. Po prirodi duhovna i blagorodna, u narodu je bila poznata kao narodna majka. Njen zet knjaz Petar Karađorđević, nakon smrti knjaginje Zorke, kada je postao nezadovoljan životom na Cetinju, govorio je „da ni dana ne bi ostao tamo da mu nije knjaginje Milene”.

Foto: Vidovdan.org

Dr Lazar Tomanović, državnik i istoričar, koji je jedno vrijeme sa njom kao regentkinjom sarađivao, naziva je „mudrom i savjesnom vladarkom”, koja je uvijek znala da sačuva „prisutnost duha". Od udaje pa sve do rođenja sina Danila, Milena je bila u sjenci, tiha i povučena. „Knjaz se prema njoj (zadugo) grubo ponašao, te se nije mogla razviti i svoj upliv u državnim poslovima raširiti”. Zbog toga se njen uticaj najviše osjećao u porodici. Bdila je nad svojom djecom, naročito sinovima, koje je više voljela i željela da zauvijek ostanu pored nje. Najviše je nježnosti pokazivala prema Danilu. Prema knjazu, kako on sam priznaje u pjesmi „Opet ona”, Milena je bila „anđeo hranitelj” koji mu je uvijek pristizao u pomoć:

„Kad m’ oblete misli crne,

kad sve vidim naopako,

kad kidišu na me ljudi

i nazirem čudo svako.”

Ona ga je „svraćala sa zla puta”, vadila ga iz "meteži zlijeh slika i iz pakla". U egzilu u Francuskoj najveća briga joj je bilo kraljevo zdravlje i raspoloženje. Bila mu je podrška u trenucima tuge i razočaranja. Da bi mu razbila srdžbu i bijes zbog akta podgoričke skupštine 1918. godine i njenih učesnika, utješno ga je podsjećala na tragičnu sudbinu "velikog i moćnog ruskog cara Nikole", "silnog sultana Abdul Hamida" i drugih koji su svi mnogo "teže prošli od njih”.

Foto: Wikipedia.org

Iako ju je od kraja 19. vijeka knjaz Nikola često konsultovao prilikom donošenja bitnih političkih odluka, Milena nije imala političkih ambicija. Radije se posvećivala humanitarnom radu. 

Kraljica Milena bila je sa porodicom u izgnanstvu od 1918. godine. Nakon što je 1921. godine njen muž i gospodar Crne Gore umro, njihov sin Danilo naslijedio je krunu. Vladao je samo pet dana i abdicirao u korist sinovca Mihaila. Pošto je Mihailo bio maloljetan, za namjesnika mu je određena baba Milena koja se obratila Crnogorcima:

“Moja će jedina i stalna briga biti uspostavljanje zgaženih prava Crne Gore i crnogorskog naroda. Do pobjede prave crnogorske stvari kao mjesto mog boravka izabrala sam Sanremo u Italiji.”

Kra­lji­ca je po­slije kra­lje­ve smrti u Francuskoj 1921. godine osta­la da ži­vi u Kap d’Antibu, oda­kle je stal­no obi­la­zi­la kra­lje­vo pri­vre­me­no po­či­va­li­šte u San Remu­. Re­la­tiv­no br­zo i ona se pridružila voljenom suprugu i životnom saputniku - umrla je 16. mar­ta 1923. u Kap d'An­ti­bu, okružena porodicom. Sahranjena je pored kralja Nikole, u kripti Ruske pravoslavne crkve u San Remu.

Povodom smrti kraljice Milene list „Cr­na Go­ra“ sa Ce­ti­nja pisao je slje­de­će:

Ta­ko je htje­la na­rod­na sre­ća; ta­ko su dik­ti­ra­li in­te­re­si na­še uje­di­nje­ne na­ci­je, da, ka­ko na­rod ka­že, uz su­hu i si­ro­va iz­go­ri, da uz vinov­ni­ka mno­gih za­la i ne­vi­na žr­tva pa­ne. O sud­bi Kra­lji­ce Mi­le­ne li­je­po i ona la­tin­ska ka­že: Ni­hil ma­le fe­cit, sed cic sta­tus ra­tio ecspo­scit (Ni­šta sla­bo ni­je ura­di­la, ali vi­ši in­te­re­si su ta­ko iz­i­ski­va­li).

Kra­lji­ca Mi­le­na je ćer­ka ču­ve­nog na­šeg Voj­vo­de Pe­tra Vu­ko­ti­ća, s Če­va rav­na gni­je­zda ju­nač­ka. Od­ra­sla je u ku­ći, ko­ja je zna­la uvi­jek od­go­ji­ti dje­cu svo­ju sa­mo u ide­al­nom na­rod­nom du­hu. Ta­ko je i Kra­lji­ca Mi­le­na vas­pi­ta­va­na i spre­mlje­na, da bu­de ve­li­ka Srp­ki­nja, da bu­de na­rod­na maj­ka, ka­ko je na­rod iz bla­go­dar­no­sti zvao, dok je svo­jom Kra­lji­com na­zi­vao.

Vi­še od pe­de­set go­di­na bi­la je na pre­sto­lu Cr­ne Go­re. To je bi­lo vri­je­me te­ško i muč­no, – vri­je­me, u kom su osva­jač­ki va­li osman­lij­ske na­je­zde, s vr­lo ne­znat­nim pre­ki­di­ma, ne­pre­sta­no, za­plju­ski­va­li ovo na­še su­ro sti­je­nje. U svim tim te­škim pre­ži­vlja­ji­ma Cr­ne Go­re bi­la je Kra­lji­ca Mi­le­na vjer­ni po­ma­gač Kra­lja Ni­ko­le, da se dr­žav­ni brod od pro­pa­sti sa­ču­va.

ČITAJTE JOŠ - DARINKA PETROVIĆ NJEGOŠ: Neobična knjaginja koja je promijenila crnogorski pogled na svijet

Svoj na­rod sil­no je vo­lje­la, kao što maj­ka je­din­ca si­na vo­li, a nju je na­rod ta­ko isto neo­pi­sa­no i vo­lio i ci­je­nio. Svo­jim mir­nim, pametnim i do­sto­jan­stve­nim uti­ca­jem umje­la je do­ne­kle ob­u­zda­ti pok. Kra­lja u mno­gim ča­so­vi­ma nje­go­ve ja­ro­sti, ko­ju je bi­lo po svom in­stink­tu ili na­go­vo­ru onih, ko­ji su ga okru­ži­va­li, u ne­bro­je­no ma­ho­va nje­go­ve vla­da­vi­ne is­ka­lio nad mno­gim za­slu­žnim Crnogorcima.

Pre­mi­nu­la je da­le­ko od ka­me­na na kom je vje­ko­va­la. Ot­pu­to­va­la je Bo­gu na isti­nu s te­škim bo­lom i ra­nje­nim sr­cem. Ko­sti su nje­ne osta­le u tu­đi­ni, ali na­rod, ko­je­mu je to­li­ko de­ce­ni­ja vla­dar­ka bi­la, pra­ti nje­nu sjen­ku na pu­tu vječ­no­sti s ve­li­kim pi­je­te­tom. Pa, sje­ća­ju­ći se Nje­go­še­ve te­o­ri­je: ’Ni­ko sre­ćan ni­ko za­do­vo­ljan’ – cr­no­gor­ski na­rod ka­že: Mi­le­na je bi­la ve­li­ka Srp­ki­nja – slič­na Mi­li­ci Kne­za Laza­ra: ona ni­je do kra­ja ne­sreć­na, jer krv kr­vi nje­ne sje­di na pre­sto­lu uje­di­nje­nog srp­skog ple­me­na, a njoj, za ne­bro­je­ne za­slu­ge njene, ne­ka je me­đu na­ma vječ­na čast i sla­va!“ (Cr­na Go­ra, Ce­ti­nje, br. 18 od 23. III 1923)

Posljednje ovozemaljske dane sa kraljicom Milenom provele su njene kćerke Ksenija i Vjera, jedine neudate crnogorske princeze

U vremenu zabrane povratka zemnih ostataka u Crnu Goru, o privremenom počivalištu kraljevske porodice u San Remu brigu su vodili Ruska pravoslavna crkva, kraljevi i kraljičini potomci iz italijanske dinastije Savoja i unuk princ Mihailo Petrović Njegoš.

Nakon pada komunističke vlasti u Crnoj Gori 1989. godine, saglasnošću i zalaganjem Predsjedništva SR Crne Gore, Skupštine opštine Cetinje, Pravoslavne srpske i ruske crkve, Vlade Republike Italije, grada San Rema i kraljevih potomaka iz dinastija Savoja, Romanov i Petrović Njegoš, ispunjen je kraljev amanet poslije 68 godina, da bude sahranjen u otadžbini, prema propisima pravoslavne crkve.

Zemni ostaci kraljevske porodice prenešeni su u Crnu Goru 30. septembra 1989. godine. Uz najviše državne počasti i činodejstvovanje arhijereja Srpske pravoslavne crkve kralj Nikola I i kraljica Milena su sahranjeni 1. oktobra 1989. godine, na Cetinju, u crkvi Cetinjskog manastira Rođenja Presvete Bogorodice, na Ćipuru. Princeze Vjera i Ksenija sahranjene su sljedećeg dana, na Dvorskom groblju pred Cetinjskim manastirom, pored rano preminulih sestara Sofije i Marije.

Foto: CDM

Uloga kraljice Milene, koja je bila i formalno-pravno posljednji vršilac kraljevske vlasti Kraljevine Crne Gore (od 7. marta do 28. juna 1921. godine), ni do danas nije temeljno obrađena. Sigurno je da je kraljičin doprinos Crnoj Gori bio mnogo veći nego što je zabilježeno u literaturi.

Danas u Crnoj Gori, umjesto prigodnih obilježja, u znak sjećanja na dobročinstvo jedine crnogorske kraljice djeluje samo humanitarna organizacija Kolo milosrdnih sestara "Kraljica Milena", pri Mitropoliji crnogorsko-primorskoj na Cetinju, čijem radu doprinosi i njena unuka Hajdana Lukina Vukotić.

Marija RADINOVIĆ

KOMENTARI (6)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.
hajdi
07.07.2018 11:49

Gospođa

3 0
Cuca
07.07.2018 13:59

Ovo je više za roman, opada koncentracija

2 0
Queen
07.07.2018 19:53

Ovakve teme treba valjano da se obrade, a ličnost kao što je kraljica Milena to svakako zaslužuje. Svaka čast autorki!

2 0
sara
07.07.2018 14:15

Izuzetno lijepa priča o našoj kraljici

3 0
tamara
07.07.2018 14:22

Žena je stub kuće uvijek bila!

3 0
Miki
07.07.2018 14:36

On je bila crnogorka, kakva srpkinja.Crnogorka a sred Čeva ravnog.

8 4

Abdić DEMANTOVAO: Ivica Stanković nije primljen u Urgentni centar

Četvrtak, 21.02.2019 | 18:42

Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću pozlilo je tokom skupštinskog zasijedanja i prebačen je u Urgentni centar, javlja portal PCNEN, međutim tu informaciju za FOS demantovao je direktor Urgentnog centra doktor Nermin Abdić.

FOTO: Uznemirujuće: NVO nezadovoljni presudom ženi za trovanje PSA u dvorištu u Donjoj Gorici

Četvrtak, 21.02.2019 | 18:42

Nevladine organizacije Prijatelji životinja Podgorica i Korina Animals u saopštenju za javnost žestoko kritikuju presudu koja je danas izrečena Milki Mugoši iz podgoričkog naselja Donja Gorica, koja je optužena za krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog skloništa.

Nedostaje mu tata: Stefan često pita Noleta: "Zašto si na teniskom terenu, a ne sa mnom?"

Četvrtak, 21.02.2019 | 18:24

Njegov sin, otkriva Đoković, još ne razumije najbolje njegovu profesiju i ne zna da mu je tata jedan od najboljih tenisera svih vremena i apsolutna svjetska zvezda.

Napadač Intera Ikardi se razvodi? Razlog rastanka nijesu SKANDALI koje Vanda svakodnevno priređuje

Četvrtak, 21.02.2019 | 20:21

Napadač Intera Mauro Ikardi odlučio je da se razvede od supruge Vande, pišu italijanski mediji, jer ne može više da trpi sve ono što se dešava i skandale koje njegova supruga pravi skoro svakodnevno.

Đukanović traži od Kneževića da mu plati POLA MILIONA EURA odštete zbog povrede časti i ugleda

Četvrtak, 21.02.2019 | 20:33

Predsjednik države tužbama tvrdi da dug u Atlas banci ne postoji i da su mu povrijeđeni čast i ugled.

Joković u razgovoru sa Hanom: "Javni servis da bude servis svih građana, a ne samo partija iz vlasti"

Petak, 22.02.2019 | 17:27

"Tražimo uslove za fer i slobodne izbore a to podrazumijeva da Javni servis bude servis svih građana, a ne samo partija iz vlasti", kazao je Joković.

Legendarni Beker o Đokoviću: "Novak ima šansu da stigne Federera, ali...."

Petak, 22.02.2019 | 17:21

Boris Beker, nekadašnji teniser i trener Novaka Đokovića, rekao je da srpski igrač ima šansu da stigne Rodžera Federera po broju grend slemova, ali da to neće biti nimalo lako kao što se ljudima čini.

Odrzan okrugli sto o Nacrtu zakona o medijima: "Novinari moraju biti u stanju da rade bez STRAHA od posljedica"

Petak, 22.02.2019 | 17:08

Nacrt zakona o medijima predstavljen je danas na okruglom stolu koji su otvorili ministar kulture Aleksandar Bogdanović i šefica misije OEBS-a u Crnoj Gori NJ.E. Mariz Davije.

FOTO: Sahranjen KRALJ narodne muzike: Na VJEČNI PUT ispraćen je riječima svog sina Mihajla

Petak, 22.02.2019 | 15:38

Legenda narodne muzike Šaban Šaulić sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Potresna scena na groblju naježila je sve koji su došli da se posljednji put oproste od tragično nastradalog Šaulića, a sanduk sa posmrtnim ostacima kralja narodne muzike spušten je u grob sa aplauzom i govorom njegovog sina Mihajla.

Uprava policije: Prijave protiv 35 osoba: Oduzeti heroin, kokain i marihuana

Petak, 22.02.2019 | 15:29

Odsjek za borbu protiv droge je u saradnji sa državnim tužiocem u VDT u Bijelom Polju pretražio napušteni objekat, koji je nekad korišćen za potrebe vojnog odsjeka u naselju Dolac, a tom prilikom pronađeno je veće pakovanje skanka, težine 857,6 grama.

Rezervišite najnovije Samsung modele u Telenoru

Petak, 22.02.2019 | 15:28

Odmah nakon premijernog predstavljanja najnovijih modela Samsung uređaja Galaxy S10, S10+ i S10e u Londonu i San Francisku, Telenorovi korisnici mogu ih od danas rezervisati putem sajta www.telenor.me. Zainteresovani mogu da rezervišu odabrani telefon u periodu od 22. februara do 7. marta, a isporuku mogu očekivati već od 8. marta.

VIDEO: Jedan od NAJOPASNIJIH puteva na SVIJETU: U KIŠNIM danima samo za NAJISKUSNIJE VOZAČE!

Petak, 22.02.2019 | 14:54

Vožnja po Atlanterhavsveienu pretvara se u pravu igru živaca kada počne padati kiša ili se uzburka Norveško more.

Uhapšen Novljanin: Prijetio ženama MAČETOM, pa im UKRAO novčanike?

Petak, 22.02.2019 | 14:49

Novljanin Z.M. (34) uhapšen je zbog sumnje da je prije nedjelju dana u Meljinama opljačkao dvije ženske osobe, tako što im je zaprijetio mačetom.

Zvuči NEVJEROVATNO, ali je ISTINITO: U ovoj ZEMLJI INTERNET koristi 1,59 odsto STANOVNIŠTVA!

Petak, 22.02.2019 | 14:29

Zemlja ima ukupno 26 aerodroma što je poprilično velika brojka za državu od tek pet miliona stanovnika. Predstavljamo vam 10 najzanimljivijih činjenica o Turkmenistanu.

"Ikona muzike za mnoge ljude..." NOLE se EMOTIVNIM RIJEČIMA oprostio od Šabana Šaulića

Petak, 22.02.2019 | 14:14

Najbolji svjetski teniser Novak Đoković sa sjetom u glasu pričao je o tragičnom odlasku Šabana Šaulića.